Konstnärlig frihet är en mänsklig rättighet som gäller alla människor. Konst, kultur och traditioner har stor påverkan på alla individer, inte minst i mötet med andra människor. Genom konst går det att bearbeta allt som har med livet att göra – sorg, glädje, motgångar, död, lycka och mycket annat. De flesta konstnärer vill skapa mening med sina skapelser genom att roa, oroa, uppmana, bejaka och ifrågasätta.Konst leder ofta till debatt, vilket är en viktig del i bevarandet av den konstnärliga friheten. Censur kan likställas med hot mot de mänskliga rättigheter som finns i FN:s stadgar. Såväl kulturella, politiska, moraliska och religiösa intressen kan styra hur en nation stödjer den konstnärliga friheten. I Sverige görs det främst genom politiken men också genom Konstnärsnämnden, vars uppdrag är att främja konstnärligt skapande.

Rätten till konstnärlig frihet

Alla inkluderas av rätten att fritt bidra till samt uppleva konst och kultur av olika slag och på olika sätt. Att censurera och/eller begränsa den konstnärliga friheten kan vara förödande för kreativiteten. Det innebär inte bara ekonomiska och sociala förluster, utan också förluster av olika former av uttrycksmedel. Konstnären lever på sin uttrycksförmåga och ur den aspekten borde alla typer av begränsningar vara förbjudna.

Europakonventionen

Europarådets konvention syftar till att skydda mänskliga och grundläggande rättigheter och friheter och ska inte förväxlas med Europeiska Unionen. Europakonventionen undertecknades hösten 1950, av representanter från Europarådets medlemsstater. För att beviljas medlemskap i Europarådet behöver konventionen ratificeras, vilket innebär att överenskommelsen blir juridiskt bindande för den stat som ansöker om medlemskap. Den konvention som flest länder i världen har ratificerat är Barnkonventionen.

Konstnärsnämnden

I Sverige finns det en statlig myndighet (en nämnd) som har i uppdrag att främja möjligheterna för landets konstnärer att utveckla sitt skapande. Konstnärsnämnden lyder under Kulturdepartementet. Att främja och stödja konst sker exempelvis genom särskilda bidrag, stipendier, internationell samverkan och liknande. Konstnärsnämnden har också i uppgift att bevaka samt analysera såväl ekonomiska som sociala villkor rörande konstnärers verksamhet, utveckling och livssituation.